DUYURULAR

GENEL DUYURU // Kağıtsız İhracat Uygulaması Hk.
( 30 Temmuz 2019 Salı )

Sayın üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Gümrük Yönetmeliğinde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle; ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgelerin gümrük idaresine kağıt ortamında teslim edilmeyeceği belirtilmektedir. Bu kapsamda;

- Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin elektronik olarak, beyanname eki belgelerin ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında ihracatçı tarafından saklanacağı,

- İhracat beyannameleri ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanacak olup, e-imzalı nüshaya ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP Uygulaması üzerinden ulaşılabileceği,

- 20 Ağustos 2019 tarihine kadar ihracat beyannamesinin hem kağıt ortamında hem de elektronik ortamda muayene memurunca imzalanmaya devam edileceği, bu tarihe kadar ihracat beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi durumunda halihazırda yapılan ibraz ve arşivleme işlemlerinin aynı şekilde yürütüleceği, bu tarihten itibaren Gümrük Yönetmeliği’nin 112 inci maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca ihracatçı ve gümrük idaresince elektronik ortamda arşivleme yapılacağı,

- 20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamelerinin sadece elektronik ortamda imzalanarak gümrük idaresine iletileceği, hâlihazırda veri girişi salonlarında yapılmakta olan işlemlerin Bakanlığın internet sayfası “E-işlemler/Elektronik Beyanname” menüsünden e-imza kullanılarak yapılacağı,

- 20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesinin kağıt nüshasının, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi bir kurum/kuruluşa verilmeyeceği,

- Diğer taraftan, e-imzalı olarak elektronik ortamda düzenlenen ihracata yönelik Gümrük Beyannamesi ücretlendirilmesinin 20 Ağustos 2019 tarihinden itibaren “Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü”nün 2019/5 sayılı genelgesi uyarınca yapılacağı belirtilmiştir.

Aynı yazıda devamla, yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen ihracatçıların bir sorunla karşılaşmaları durumunda konunun dijitalgumrukdestek@ticaret.gov.tr adresine yazılı olarak bildirilmesinin önem arz ettiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

e-imzalıdır

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Adnan Akyol