DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // İhracat Kıymet Araştırması
( 30 Kasım 2018 Cuma )

Bilindiği üzere, ihracatta kıymet araştırmaları 14.10.2016 tarih 2016/14 sayılı Genelge doğrultusunda gerçekleştirilmekte, Genelge kapsamında ihraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda, ilgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde konu ilgili Bölge Müdürlüğü'ne iletilmekte ve yapılan incelemede gerek görülmesi halinde ilgili ihracatçı birliği görüşü alınmaktadır. İhracat kıymet araştırmaları sadece eşya kıymetine bağlı olmayıp, mükellefin ihracatla birlikte teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanıp yararlanmadığı hususlarını da etkilemektedir.

Konuya ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, ihracatta kıymet araştırmasına ilişkin söz konusu Genelge ile ilgili olarak ihracatçılarımızın bir takım sorunlar yaşadıkları bilgisinin edinildiği, anılan Genelgeden önce 2011/49 saylı Genelgenin yürürlükte olduğu, ancak bu Genelgenin revize edilerek 2016/14 sayılı Genelge olarak yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu Genelgedeki amacın, kıymet araştırmalarının bir sisteme konulması ve mükellef şikayetlerinin asgari düzeye indirilmesi olduğu belirtilmekte ve Genelgenin uygulanmasına ilişkin ihracatçılarımızın yaşadığı sonullar ve çözüm önerilerinin bildirilmesi halinde konunun yeniden değerlendirmeye alınacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede konu ile ilgili görüşlerin bağlantıda sunulan form aracılığıyla 7 Aralık 2018 Cuma gününe saat 12:00’a kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız