DUYURULAR

GENEL DUYURU // Kağıtsız İhracat Uygulaması
( 25 Temmuz 2019 Perşembe )

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; Gümrük Yönetmeliğinde 24/05/2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Ticaret Bakanlığınca belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgelerin gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyeceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda;
- Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13’üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanacaktır.
- İhracat beyannameleri ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanacak olup, e-imzalı nüshaya da ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP Uygulaması üzerinden ulaşılabilecektir.
- 20 Ağustos 2019 tarihine kadar ihracat beyannamesi hem kağıt ortamında hem de elektronik ortamda muayene memurunca imzalanmaya devam edilecek olup, bu tarihe kadar ihracat beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi durumunda halihazırda yapılan ibraz ve arşivleme işlemleri aynı şekilde yürütülecektir. Bu tarihten itibaren Gümrük Yönetmeliği’nin 112’nci maddesinin 9’uncu fıkrası uyarınca ihracatçı ve gümrük idaresince elektronik ortamda arşivleme yapılacaktır.
- 20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesi sadece elektronik ortamda imzalanarak gümrük idaresine iletilecek olup, halihazırda veri giriş salonlarında yapılmakta olan işlemler Bakanlığımız web sayfası ‘’E-işlemler/Elektronik beyanname’’ menüsünden e-imza kullanılarak yapılacaktır.
- 20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesinin kağıt nüshası, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi kurum/kuruluşa verilmeyecektir.
- Diğer taraftan e-imzalı olarak elektronik ortamda düzenlenen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ücretlendirilmesi 20 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Ticaret Bakanlığı-Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 2019/5 sayılı Genelgesi uyarınca yapılacaktır. 

Bu itibarla; yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen, üyelerimizce herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda, konunun dijitalgumrukdestek@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi ve yazılı olarak bildirilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter