DUYURULAR

GENEL DUYURU // Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi
( 26 Kasım 2018 Pazartesi )

Bilindiği üzere;13/9/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesine eklenen (g) bendi ile sözleşmelerin döviz cinsinden belirlenememesine ilişkin düzenleme yapılmış, eklenen geçici 8inci madde ile de daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Bakanlık) belirlenen haller dışında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirleneceği karara bağlanmıştır.

Bu kapsamda; Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında 22 Seri No.lu Damga Vergisi Sirküleri 22/11/2018 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu Sirkülerle, döviz cinsinden düzenlenmiş olan sözleşmelerin bedellerinin Türk Lirası (TL) olarak yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıtların;

- Sözleşmelerin diğer maddelerinde (taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi vb.) bir değişiklik yapılmaksızın münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması,

- Yapılacak değişiklik sonrası Türk Lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi,

- İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması,

şartlarını birlikte taşıması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin kağıtlardan ayrıca damga vergisi aranılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter V.

Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.