DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // İhracı Kayda Bağlı Mallar -Bakır Döküntü ve Hurdaları
( 24 Mayıs 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, meri İhracat Rejimi Kararı’nın 3. maddesi çerçevesinde İhracat Yönetmeliği’nin 19. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanarak, 18/04/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat: 2019/3 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kayıt altına alınan hurda bakır ihracatlarında kayıt işlemlerinin;
-İhraç edilecek hurda bakırın Ticaret Denetmenlerince yerinde tespit edilerek ön incelemesinin yapılması,
-Hurda bakırın yurt içindeki sanayiciler tarafından üretimlerinde kullanılmayacağını belirten en az üç adet imalatçı firmadan alınacak yazının bulunması,
-İhracat bağlantısını gösteren sözleşmenin var olması, koşullarına bağlı olarak verilmesinin Bakanlık Makamı’nın 25/04/2019 tarihli ve 43751189 sayılı Makam Onayı ile uygun görüldüğü iletilmiştir.

Yazıda devamla, “7404.00”GTİP’li “bakır döküntü ve hurdaları” ihracatlarına yönelik taleplerde kayıt işlemlerinin, Ticaret Denetmenlerince yerinde tespit edilerek, ön inceleme şeklinde yapılması gerekmektedir. Bahse konu ön incelemede, ihracatçının başvurusu üzerine, ihraç edileceği beyan edilen bakır döküntü ve hurdalarının bulunduğu alan, GTİP’i, cinsi ve muhteviyatı, miktarı, değeri ve ithalatçı ülke bilgilerinin alınması ve tutanağa bağlanarak, ihracatçı veya temsilcisine verilmesi; aynı zamanda söz konusu tutanağın bir örneğinin ihracat beyannamesinin onaylanacağı ihracatçı birliğine iletilmesi gerekmektedir. Bahse konu tutanağın, ihracatçı veya yetkili temsilcisi ile Ticaret Denetmeni tarafından imzalanması ve üç nüsha olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, “7404.00”G.T.İ.P.’li “bakır döküntü ve hurdaları” ihracatlarına yönelik taleplerde kayıt verilebilmesi için;
1- İhraç edilecek “bakır döküntü ve hurdaları”nın Ticaret Denetmenlerince yerinde tespit edilerek ön incelemesinin yapıldığını gösteren Ticaret Denetmenlerince hazırlanan tutanağın tevsiki,
2- Üretim konusuyla ilgili üretici derneklerine ve ihracatçı birliklerine üye, yurtiçinde “bakır döküntü ve hurdaları”nı girdi olarak kullanan ve bu maddelerin üretimlerinde kullanılmayacak evsafta olduğunu bir yazı ile belirtmiş olan en az 3 (üç) adet imalatçı firmadan alınacak yazıların, bu firmaların üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü gösterir Ticaret Denetmenlerince düzenlenmiş Firma Faaliyet Tespit yazısı ve bakırdan mamul eşya imalatçıları olduğunu gösteren kapasite raporlarının birer örneğinin tevsiki,
3-İhracat bağlantısını gösteren sözleşmenin bir örneğinin tevsiki, gerekmekte olup; ancak bu şartların yerine getirilmesi halinde “bakır döküntü ve hurdaları” ihracatlarına yönelik taleplerde kayıt verilmesi uygun görülmektedir.

Bu kapsamda, 13 Mayıs 2019 tarihi itibariyle, “7404.00” G.T.İ.P.’li “Bakır döküntü ve hurdaları” ihracatlarında kayıt işlemlerinin yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik