DUYURULAR

GENEL DUYURU // Gıda Mühendisi İstihdamı
( 05 Temmuz 2019 Cuma )

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden alınan yazıda, 6235 sayılı TMMOB Kanununun 33. Maddesinde "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfım muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmünün yer aldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; Kanunun bu amir hükmüne göre mühendis ve mimarların serbest olarak veya bir firmada çalışabilmeleri için ilgili meslek odalarına üye olmaları ve üyelik şartlarını yerine getirmelerinin zorunlu olduğu, yasal zorunluluk olması nedeniyle, gelecekte yasa gereğini yerini getirmemekten dolayı hukuki bir yaptırımla karşılaşılmaması adına üyelerimizin firma bünyelerinde çalıştıracakları Gıda Mühendislerinden Odalarına üye olduklarına dair belge istemeleri, hâlihazırda çalışan Gıda Mühendislerinin ise üye olup olmadıklarını sorgulamalarının önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.