DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // İhracat:2016/1 sayılı Genelgede Değişiklik
( 17 Şubat 2021 Çarşamba )

İlgi: 11.02.2021 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”ne eklenen Geçici 4 üncü madde ile 25.01.2021 tarihi öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil),önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verileceği duyurulmuştu.

Bu defa, Ticaret Bakanlığımıza iletilen talepler dikkate alınarak, Geçici 4’üncü madde yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre olabilecek ihracat taleplerinin, bu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin en geç 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tescil ettirilmesi kaydıyla belge kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan